Saule Ospanova

Senior Environmental Affairs Adviser Head

OSCE

Ms. Saule Ospanova, Senior Environmental Affairs Adviser Head, Environmental Co-operational Unit.